יום א', יט’ באדר א' תשע”ט
    אודות  |  יעוץ וחונכות  |  סדנאות  |  דרושים  |  לבריאות  |  שינוי לטובה  |  עבור מתנדבים וחברים  |  תרומה לקהילה  |  לזכר אבי-איתמר רז  |  צור קשר  
זכרו היטב - הכותב אינו עו"ד!!! הכותב מסייע כטוען בבית משפט לתביעות קטנות.

הקדמה חשובה. שמי אוריאל רז ואני מתנדב כטוען מוסמך בבית משפט לתביעות קטנות. אני לא עורך דין ולא הוכשרתי ככזה!!! יש לזכור היטב לפני הקריאה. טוען מוסמך בבית משפט לתביעות קטנות שפועל בהתנדבות לא הוכשר כעורך דין שאמור להיות מקצוען. באופן כללי, מה צריך להכין ומה כדאי לדעת בהכנת כתב תביעה. שלב ראשון - לפני כתב התביעה עליכם להכין הכל כתוב על נייר. הכל זה נקרא הכל. תרשמו את כל הקורות בצורה כרונולוגית (לפי סדר הזמנים). מה קרה, היכן קרה כל דבר, מי נכח, מי התערב, מה דובר, אלו מסמכים היו, כיצד כל המסמכים הגיעו לידיים של מי... בפקס, במשלוח... האם יש חוזה כתוב, האם הוא בידיכם, האם חתמתם על אחד כזה... כל מסמך... כל השיחות שבוצעו, עם מי, מה תוכנם, צורת הדיבור... הכל... האם דרשתם משהו? האם הייתה בקשה מפורשת עם סכום בצידה? חישוב מדוייק של הכספים. מה אתם דורשים כפיצוי. השיגו את כל המסמכים הרלוונטיים. אם לא דרשתם משהו בכתב, עשו זאת במכתב רשום!!! אח"כ יכולים לטעון שאף פעם לא דרשתם כלום. שלב שני - כתיבת כתב התביעה (לא רק בבית משפט לתביעות קטנות). א - היכן יוגש כתב תביעה? (בשורה הראשונה בכותרת כתב התביעה) כתב התביעה יוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה: מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע; מקום יצירת ההתחייבות; המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות; מקום המסירה של הנכס; מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים. אם יש לעסקו של התובע מספר סניפים, והיה אחד מהם בתחום השיפוט שבו מצוי מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע, תוגש התובענה לבית משפט באותו תחום שיפוט. בתביעה נגד מספר נתבעים ניתן להגיש לכל בית משפט שבו ניתן להגישה נגד אחד הנתבעים. אם קיים הסכם בין הצדדים על מקום השיפוט, תוגש התובענה לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אותו מקום. בחוזים אחידים (במיוחד בהסכמים על שרות או מכשירים מול חברות עם מספר גדול של לקוחות) יש סעיף שנקרא מקום שיפוט שיכול להיות שהוא תנאי מקפח בחוזה אחיד. ב- מה יכיל כתב תביעה? שם בית המשפט שהתובענה מוגשת לו; שמו של התובע, מספר זהותו, מקום מגוריו ומען להמצאת כתבי בי-דין; שמו של הנתבע וכן מספר זהותו ומקום מגוריו, במידה שניתן לבררם; העובדה שהתובע או הנתבע הוא תאגיד או הוא פסול-דין, אם הדבר הוא כך, ואם הוא תאגיד הצורה שבה התאגד; העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה, ואימתי נולדה; העובדות המראות שבית המשפט מוסמך לדון בתובענה; הסעד המבוקש; הסכום שהתובע הסכים לקזזו או ויתר עליו; שוויו של נושא התובענה, ככל שאפשר לקבעו. המען/כתובת להמצאה האמור יהא: מקום מגוריו של התובע - אם הוא טוען לעצמו; משרד עורך דינו של התובע - אם עורך דין מייצג אותו; מקום מגוריו או מקום עסקו של מי שנתמנה מורשה לקבלת כתבי בי-דין לפי תקנה 478, אלא שאם אחד המקומות האמורים אינו בתחומה של המדינה, יצוין כמען להמצאה מקום בתחום המדינה. אם לא צויין מען כאמור, לא יקובל כתב התביעה, אולם לפי דרישת התובע יחליט בית המשפט שלפניו מובאת התובענה, או הרשם, אם כתב התביעה הוא בהתאם להוראה בדבר המען ואם לאו. כתב התביעה צריך שיראה כי הנתבע יש לו, או טוען שיש לו, ענין בנושא התובענה ושיש מקום לחייב את הנתבע להשיב עליה. ג - מה אפשר לבקש בכתב תביעה? בכתב התביעה רשאי התובע לבקש כל סעד שמוסמך בית המשפט לתיתו, לרבות צו לתשלום סכום כסף, צו אכיפה, צו עשה, צו לא תעשה וצו הצהרתי. כתב התביעה יפרש את הסעד הנתבע, אם לחלוטין ואם לחלופין; אך אין צורך לבקש סעד כללי לרבות הפרשי הצמדה, ריבית, שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שבית המשפט מוסמך ליתן אותו בכל מקרה לפי שיקול דעתו כאילו נתבקש על כך. מקום שהתובע מבקש סעד בשל תביעות שונות או עילות המבוססות על נימוקים שונים, יצויינו התביעות או העילות, עד כמה שאפשר, בנפרד ובמובחן. היתה התביעה לסכום כסף, יפורש בכתב התביעה הסכום הנתבע במדוייק. היתה התביעה לסכום שיגיע לתובע לאחר בירור חשבונות שלא נתיישבו בינו לבין הנתבע, יפורש בכתב התביעה הסכום הנתבע לפי המשוער. מומלץ ואף רצוי לקרוא את דברי ההסבר באתר בתי המשפט: דברי הסבר בנושא תביעות קטנות - מאתר בתי המשפט החוכמה היא לכתוב בצורה שבית המשפט יקרא זאת כמו ספר מעניין ו"זורם" ושיבין את המקרה ומה רוצים בהחלטה. והעיקר... להיות ישרים!!! בהצלחה!!!

 
 
אודות אוריאל רז המאושר
הצהרת משימה
ייעוץ וחונכות מקצועיים
סדנאות והרצאות
חדשות לעיונכם
דרושים הרוצים בשינוי
כתבות ודעות
לשנות את חיינו לטובה
תרומה לקהילה
אותות והוקרות  
גישור בקהילה, בעסקים בזוגיות  
אירועים ויוזמות למען הקהילה  
סיוע בתביעות קטנות  
סיוע בהכנה לראיון עבודה  
מניעת תקיפות מבוגרים  
חוקי צרכנות כתבות ונוספים  
דרושים מתנדבים  
חומרים למתנדבי המשטרה  
עבור מתנדבים וחברים
שמירה על בריאותכם
טיפים לשימושכם
אהבתי ואולי גם אתם
אקטואליה
לזכר אבי - איתמר רז
לשימוש פרטי
קישורים נושאים שונים