יום א', יט’ באדר א' תשע”ט
    אודות  |  יעוץ וחונכות  |  סדנאות  |  דרושים  |  לבריאות  |  שינוי לטובה  |  עבור מתנדבים וחברים  |  תרומה לקהילה  |  לזכר אבי-איתמר רז  |  צור קשר  
ת 16234/08 (לשכת תביעות ירושלים )תעבורה נ' גנדל שמעון

ת 16234/08 (לשכת תביעות ירושלים )תעבורה נ' גנדל שמעון 1 בתי המשפט בית משפט לתעבורה ירושלים ת 016234/08 לפני: כב' השופט מרדכי כדורי תאריך: 19/02/2009 בעניין: (לשכת תביעות ירושלים )תעבורה ע"י ב"כ עו"ד מיכל פוסטול המאשימה נ ג ד גנדל שמעון ע"י ב"כ עו"ד שניאור יהונתן הנאשם הכרעת דין החלטתי לזכות את הנאשם מן העבירה המיוחסת לו בכתב האישום. האישום: על פי כתב האישום, בהיות הנאשם נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנה הסיע יותר משני נוסעים, כשבמושב שלצידו לא ישב מי שכשיר להיות מלווה, בניגוד לסעיף 12א2 לפקודת התעבורה התשכ"א – 1961 (להלן: הפקודה). העובדות: 1. ביום 14.3.08 בשעה 00:30 נהג הנאשם ברכב מ.ר. 14-352-56 (להלן: "הרכב") בכביש 89 מירון, והסיע ברכב יותר משני נוסעים כאשר במושב שלצידו לא ישב מלווה. 2. באותה עת ישב במושב האחורי של הרכב אדם הכשיר להיות מלווה. השאלה שבמחלוקת: האם די בנוכחות מלווה במושב האחורי של הרכב לצורך קיום חובת הליווי הקבועה בסעיף 12א2 לפקודה. המאשימה גורסת כי על המלווה לשבת במושב שלצד הנהג דווקא, ואילו ההגנה סבורה כי די בכך שהמלווה ישב במושב האחורי. דיון ומסקנות: 1. פקודת התעבורה מחייבת נהג חדש בליווי בשני מקרים: באשר לנהג בשלושת החודשים הראשונים לנהיגתו מורה סעיף 12א1(ב) לפקודה: "לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי...בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצידו, מלווה." (הדגשה הוספה - מ.כ.) באשר לנהג חדש (בשנתיים הראשונים לנהיגתו – סעיף 12א לפקודה) מורה סעיף 12א2 לפקודה: "נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה." (הדגשה הוספה -מ.כ.) 2. ניתן להבחין אפוא כי הפקודה אינה נוקטת לשון זהה באשר למיקומו של המלווה בשני המקרים הנ"ל. בעוד על מלווה של נהג בשלושת החודשים הראשונים לנהיגתו לשבת "במושב שלצידו" של הנהג, על מלווה של נהג חדש שטרם מלאו לו 21 לשבת "לידו" של הנהג. ההגדרה המילולית למילה "ליד" רחבה דיה לכלול גם את המושבים בספסל שלאחר הנהג: "אצל, סמוך ל-, קרוב ל-..." (המילון החדש, א. אבן-שושן, קרית ספר בע"מ, עמ' 596) פרשנות מילולית של המונח "ליד הנהג" מלמדת אם כן כי מקום זה אינו בהכרח המושב הממוקם לצידו של הנהג, אלא כל מושב הנמצא סמוך או קרוב לנהג, ובכלל זאת הספסל שלאחר הנהג. 3. בחינת כוונת המחוקק, ופרשנות תכליתית של הוראת החוק, מובילות אף הן למסקנה כי די בכך שהמלווה ישב בספסל שלאחר הנהג. הטעמים לקביעת חובת הליווי לנהג בשלושת החודשים הראשונים לנהיגתו הובאו בדברי ההסבר של הצעת החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 77) (נוהג חדש) התשס"ז –2006 (ה"ח ממשלה 262, 136): "נוהג חדש לא ינהג ברכב מנועי, אלא אם כן מלווה אותו, במושב שלצידו, נהג מנוסה. זאת מאחר שנוהג חדש אמנם מקבל את הרישיון על סמך הוכחת מיומנות מסוימת, אך עדיין הוא חסר ניסיון, דבר שעלול לגרום להפעלת שיקול דעת באופן מוטעה ומסוכן." (הדגשה הוספה - מ.כ.) לעומת זאת, הטעמים אשר הובאו בדברי ההסבר לקביעת חובת הליווי לנהג חדש שטרם מלאו לו 21 המסיע יותר משני נוסעים ברכב הינם: "נמצא שנהגים חדשים צעירים מרבים לנהוג כשברכבם נוסעים נוספים. מציאות זו גורמת להסחת דעתו של הנוהג החדש, מפעילה עליו לחץ חברתי ליטול סיכונים בנהיגתו ומביאה לתוצאות קשות במיוחד במקרה של התרחשות תאונת דרכים." (הדגשה הוספה - מ.כ.) (שם, 138) הנה כי כן, חובת הליווי לנהג בשלושת החודשים הראשונים לנהיגתו נקבעה בשל חוסר מיומנותו וחוסר נסיונו בנהיגה. במצב דברים זה, בו על המלווה להשגיח על ביצועיו של הנהג, מובן כי עליו לשבת במושב שלצד הנהג, באופן שיאפשר לו לראות מקרוב את הנהג ואת הדרך. לעומת זאת, לאחר שחלפו שלושה חודשים נמצא הנהג בעיניו של המחוקק מיומן מספיק לנהוג ללא צורך בנוכחות מלווה לצידו. אולם, שעה שמדובר בנהג שטרם מלאו לו 21 שנה, טרם חלפו שנתיים מאז שקיבל את רשיון הנהיגה והוא מסיע יותר משני נוסעים, נקבעה חובת הליווי על מנת לצנן את הרוחות, למנוע את הסחת דעתו של הנהג על ידי הנוסעים האחרים ברכב, ואת הפעלת הלחץ החברתי לנקיטת סיכונים. לצורך קיומה של מטרה זו, מה לי אם ישב המלווה לצידו של הנהג, או בסמוך לו מאחוריו?! בין כך ובין כך יהיה בנוכחותו כדי לצנן את הרוחות, למנוע מהנוסעים להסיח את דעתו של הנהג ולהפעיל עליו לחץ חברתי ליטול סיכונים. 4. בסיכומיה תהתה המאשימה, אם תתקבל פרשנותה של ההגנה, מה יהיה הדין כאשר מדובר ברכב גדול והמלווה אינו יושב בספסל הסמוך למושב הנהג מאחוריו, אלא באיזה מן הספסלים הרחוקים יותר. אף כי הכרעה בעניין זה אינה דרושה בענייננו, אציין כי לטעמי מלווה היושב באיזה מן הספסלים הרחוקים יותר אינו מצוי "סמוך" או "קרוב" לנהג (בהתאם להגדרת המילה "ליד" במילון, כנ"ל), וספק רב בעיניי אם יש בנוכחותו במקום זה כדי למלא את התפקיד אשר נועד למלווה, כמפורט לעיל. 5. במהלך הסיכומים נשאלה השאלה מה טעם ראה המחוקק לקבוע כי רק מי שמחזיק רשיון נהיגה במשך מס' שנים יחשב כמלווה (סעיף 12א1(א) לפקודה), אם תפקידו אינו להשגיח על מיומנותו של הנהג, אלא אך ורק לצנן את הרוחות. סבורני כי הטעם לכך הוא שרק נהג מיומן ידע להבחין כראוי בפעילות המסיחה את דעתו של הנהג והמסכנת את נהיגתו, גם שעה שפעילות כאמור אינה בולטת ואינה נראית לעינו של מי שאינו נהג מיומן. 6. ולבסוף, אף אם למרות האמור לעיל נותר בלבו של הקורא ספק באשר לפרשנותה של הוראת החוק הנדונה, יש בעצם קיומו של הספק כדי להעמיד את הפרשנות האמורה על מכונה, שכן סעיף 34כא לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, קובע: "ניתן דין לפירושים סבירים אחדים לפי תכליתו, יוכרע הענין לפי הפירוש המקל ביותר עם מי שאמור לשאת באחריות פלילית לפי אותו דין." לאור כל המפורט לעיל, וכאמור, החלטתי לזכות את הנאשם מהעבירה המיוחסת לו. זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 45 יום מהיום. בהסכמת הצדדים, המזכירות תודיע להם על מתן הכרעת הדין בטלפון, ותשלח העתק ממנו בדואר. ניתנה היום כ"ה בשבט, תשס"ט (19 בפברואר 2009) בהעדר הצדדים. מרדכי כדורי, שופט